Polasaí iontrála

Tá an Polasaí Iontrála seo ag cloí leis na treoirlínte atá leagtha amach san Acht Oideachais 1998

 De réir rialacha na Roinne Oideachais:

 • Rial a 64: Caithfidh páiste 4 bliana a bheith slánaithe acu sula nglacfar leo sa scoil.
 • Rial a 67: Ní féidir aon pháiste a choinneáil i rang na naíonán má bhíonn 6 bliana slánaithe aige/aici.
 • Ní choinneofar aon pháiste in aon rang amháin níos mó ná dhá bhliain
 • Ní ghlacfar le haon pháiste (nach raibh ar scoil cheana) i Rang na Naíonáin Bheaga ón 30ú lá de Mhí Mheán Fómhair.
  Déanfar ath-bhreithniú ar seo ó bhliain go bliain.
 • Tugtar moladh do thuismitheoirí ag an gcruinniú Réamhullmhúcháin scoile gan a bpáiste a thosú ar scoil má cheapann siad féin nach bhfuil an páiste sách ullamh faoina chóir, fiú má tá 4 bliana slánaithe aige/aici.
 • Ní mór do thuismitheoirí a dteastaíonn uathu a gcuid páistí a chlárú sa scoil an fhoirm Iarratais a bheith seolta ar ais ag an scoil roimh an 30ú lá de Mheitheamh na bliana sin.
 • Ní dhiúltófar aon pháiste sa scoil ar bhonn
 1. Ciníochas
 2. Riachtanaisí speisialta oideachas
 3. Míchumas
 4. Teanga/canúint
 5. Stádas lucht siúil
 6. Teifigh
 7. Creideamh
 8.  Polaitíocht
 9. Cuinsí baile/teaghlaigh
 • Cé go dtuigeann an Bord Bainistíochta go bhfuil sé de cheart ag tuismitheoirí a gcuid páistí a chlárú in aon scoil dá rogha féin tá sé de dhualgas freisin ar an mBord meas a bheith acu ar chearta na bpáistí i dtimpeallacht/abhantracht na scoile agus ar chearta na bpáistí atá cláraithe cheana féin sa scoil. Ní mór breithiúnas cóir a dhéanamh agus i gcónaí an cine is fearr don pháiste a ghlacadh.Chun cabhrú leis an scoil i gcásanna áirithe tá sé de cheart ag an mBord Bainistíochta uasuimhir na ndaltaí i ngach seomra ranga a chinntiú agus iad a tógáil na gcuínsí seo leanas san áireamh.
 1. Méid / spás sa seomra ranga.
 2. Riachtanaisí oideachais na bpáistí san aois ghrúpa sin.
 3. Ranganna meascaithe.
 4. Láithreacht pháistí le riachtanaisí speisialta.
 5. Uasmhéid na ndaltaí i ngach rang ghrúpa de réir rialacha na Roinne Oideachais.
 • Má bhíonn uimhir na ndaltaí atá cláraithe in aon scoilbhliain níos airde ná uimhir na scoil bhliaina roimhe sin agus muna mbíonn an Bord Bainistíochta in ann spás feiliúnach a chur ar fáil agus nach bhfuil sé ar a gcumas múinteoir breise a cheapadh caithfidh siad túsáite a thabhairt do na páistí seo:
 1. Deatháireacha agus deirfiúracha na ngasúir atá sa scoil cheana féin.
 2. Gasúir ina gcónaí sa bparóiste.
 3. Gasúir ina gcónaí in abhantracht na scoile.
 4. Clann baill den fhoireann.
 5. Glacfar le páistí eile i rith na scoilbhliaina má athraíonn siad seoladh agus go bhfuil cónaí orthu anois i gceantar na scoile.
 • Má tá páistí ag iarraidh áistriú ó scoil eile i rith na scoilbhliana clárófar iad de réir Rialacha na Scoileanna Náisiúnta*, Polasaí Clárúcháin na scoile seo agus socraithe atá déanta leis na scoileanna áitiúila.
 • Déanfar freastal ar pháistí le riachtanaisí speisialta de réir na n-acmhainní atá curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais agus ag an mBord Bainistíochta.

*cf alt as ‘Rules for National Schools 1965’

<< ar ais go Polasaithe na Scoile