Polasaí turais oideachais

Aidhmeanna:

 • Tuigtear sa scoil seo nach stopann oideachas an pháiste sa seomra ranga, agus tugtar le fios do na páistí arís eile gur féidir cuimse eolais a chnuasach sa cheantar ó thuismitheoirí agus ó chomharsana srl.
 • Chun an dearcadh seo a threisiú in intinn na bpáistí téann páistí uile na scoile seo ar thurais oideachasúil i rith na scoilbhliana.
 • Is minic gur é an turas scoile buaic phoinnte an pháiste i rith na scoilbhliana.

Chomh maith leis na buntáistí oideachasúil a bhaineann le turais scoile tugann sé seans do pháistí:

 • Caidreamh sóisialta a bheith acu le páistí i ranganna eile.
 • Tugann sé seans do na múinteoirí agus na páistí caidreamh neamhfhoirmeálta a bheith acu taobh amuigh do shuíomh ina scoile .
 • Tugann an turas oideachais seans do pháistí a bhfuil fadhbanna foghlamtha acu agus ag páistí a bhfuil ag éirí go maith leo páirt cothrom a ghlacadh in imeachtaí éagsúil.

Polasaí:

 • Is é polasaí na scoile seo go bhfaigheadh gach páiste sa scoil seans dul ar thuras scoile i rith an triú téarma den scoilbhliain.
 • Amanna, i rith na scoilbhliana bíonn seans ag na gasúir dul ar thurais eile. m.sh. “Babaró –Féile na bpáistí”. “Cuairt ar an bhFéile Náisiúnta Scoildrámaíochta”, ag cluichí peile/camógaíochta, comórtaisí Tráth na gCeist &rl.
 • Cuirtear litir ag na tuismitheoirí roimh ré agus tugtar sonraí an turais dóibh. Iarrtar orthu nóta ceadaithe a shíniú agus é a sheoladh ar ais chuig na scoile, maraon leis an airgead, roimh lá an turais.
 • Iarrtar ar thuismitheoirí, múinteoirí a chur ar an eolas faoi pháistí a mbíonn deacrachtaí acu le taisteal ar bhusanna agus freisin, iarrtar ar na tuismitheoirí cógaisí leighis cuí a bheith tugtha acu dóibh roimh ré
 • Caitheann na páistí éide spóirt na scoile (chun go mbeadh sé níos éasca ag múinteoirí agus tuismitheoirí iad a aithint.)
 • Moltar do thuismitheoirí gan in iomarca airgid a thabhairt do na gasúir. Moltar dóibh gan níos mó ná €10 a thabhairt do na gasúir.
 • Ní bheidh cead ag páistí fóin póca ná gléasanna ceoil MP3 ná a leitheid a bheith acu ar an turas. Má bhíonn ar pháiste glaoch gutháin a dhéanamh i rith an turais beidh cead acu fón póca na scoile a bheidh ar iompar ag duine de na muinteoirí a úsáid.
 • Má thagann tuismitheoirí chun cabhair a thabhairt ar an turas, inseofar dó/di roimh ré céard é an dualgas a bheidh aige/aici.
 • Beifear ag súil go gcomhlíonfaidh na gasúir rialacha na scoile. Déanfar athbhreithnú ar gach turas ina dhiaidh.

<< ar ais go Polasaithe na Scoile